Rreth IEKA-s
Adresa: Rr.Elbasanit,
Pall.EDIL-AL-IT
P.O Box 1437
Tirane, Shqiperi

Tel: +355 4 23 46 077
Cel: +355 68 20 63 069

Email: info@ieka.al
Komisionet & Komitetet

Kontrolli i cilësisë (KC)

Kontrolli i cilësisë (KC) ka për qëllim të verifikojë dhe të japë siguri të mjaftueshme që Audituesit Ligjor dhe/ose ortaku i angazhimit dhe shoqëria e auditimit respektojnë kërkesat ligjore dhe rregullat e tjera të brëndshme të Institutit dhe se organizimi i firmave të auditimit ju përgjigjet nevojave të ushtrimit të profesionit. Kontrolli për cilësinë organizohet në mënyrë të atillë që të jetë i pavarur nga Audituesit Ligjor apo ortakët e angazhimit dhe shoqëritë e auditimit, të cilat kontrollohen.