BMP
Adresa: Rr.Elbasanit,
Pall.EDIL-AL-IT
P.O Box 1437
Tirane, Shqiperi

Tel: +355 4 23 46 077
Cel: +355 68 20 63 069

Email: info@ieka.al
Aktet Ligjore e Rregullat

Aktet Ligjore e Rregullat

  1. Ligji i auditit - i konsoliduar
  2. Vendimi i Keshillit te Ministrave Nr.786 date 9.11.2016 "Per procedurat e perzgjedhjes dhe rastet e shkarkimit te anetareve, si dhe rregullat e organizimit e te funksionimit te Bordit te Mbikeqyrjes Publike" - VKM nr. 786
  3. Vendimi i Keshillit te Ministrave Nr.51 date 31.1.2018 - VKM nr.51