BMP
Adresa: Rr.Elbasanit,
Pall.EDIL-AL-IT
P.O Box 1437
Tirane, Shqiperi

Tel: +355 4 23 46 077
Cel: +355 68 20 63 069

Email: info@ieka.al
Aktet Ligjore e Rregullat

Aktet Ligjore e Rregullat


1. Ligji per Auditimin Ligjor dhe profesionet - Ligji Nr 10091.pdf


2. Vendimi i Keshillit te Ministrave Nr.874 date 12.08.2009 "Per organizimin dhe funksionimin e Bordit te Mbikeqyrjes Publike" - VKM 874.pdf


3. Vendimi i Keshillit te Ministrave Nr.1046 date 4.12.2013 "Per organizimin dhe funksionimin e Bordit te Mbikeqyrjes Publike" - VKM 1046.pdf


4. Rregulloret

Rregullore e kontrollit te cilesise per shoqerite me interes publik

Rregullorja e Kontrollit te Cilesise BMP