BMP
Adresa: Rr.Elbasanit,
Pall.EDIL-AL-IT
P.O Box 1437
Tirane, Shqiperi

Tel: +355 4 23 46 077
Cel: +355 68 20 63 069

Email: info@ieka.al
Përbërja e BMP

Përbërja e BMP


Përbërja e Bordit të Mbikqyrjes Publike të Ekspertëve Kontabël të Regjistruar

1. Dritan FINO Kryetar
2. Adriana BERBERI Anëtar
3. Luan ABAZI Anëtar
4. Edlira LUCI Anëtar
5. Klement  MERSINI Anëtar


Miratuar me Urdherin e Ministrise se Financave Nr 27 date 24.03.2017 per "Emerimin  dhe mandatimin e  Kryetarit dhe Anetareve te Bordit te Mbikeqyrjes Publike"

*Mandati I emerimit te Kryetarit dhe Anetareve te BMP  eshte 4 vjet.