Kandidatët
Adresa: Rr.Elbasanit,
Pall.EDIL-AL-IT
P.O Box 1437
Tirane, Shqiperi

Tel: +355 4 23 46 077
Cel: +355 68 20 63 069

Email: info@ieka.al
Njoftime

Njoftime

Njoftim: Lista e dokumentave per pranim ne praktiken profesionale Viti 2019

Për aplikantët e interesuar për të ndjekur praktikën profesionale 2019,

Ju njoftojmë se mbështetur në nenin 15 dhe 16 të Ligjit 10091 datë 5.03.2009 “Për auditimin Ligjor, organizimin e profesionit të audituesit ligjor dhe të kontabilistit të miratuar” (i ndryshuar), kandidatët që dëshirojnë të regjistrohen në praktikën profesionale për të marrë titullin Auditues Ligjor, duhet të depozitojnë pranë IEKA-s, në periudhën 1 deri 15 Nëntor 2018 dokumentat më poshtë:
 1. Kërkesë me shkrim për pranimin në praktikën profesionale drejtuar Komitetit të Edukimit dhe Kualifikimit te Vijueshem Profesional;
 2. CV e aktualizuar;
 3. Kartë Identiteti (kopje);
 4. Diplomë e shkollës së lartë (e noterizuar), ku përfshin:
  a) Diplomë Bachelor (3-vjecare) dhe diplomë “Master”1 ose;
  b) Diplomë e integruar e nivelit të dytë ose;
  c) Diplomat e barasvlershme me to.
  Diplomat në pikën 4 (a)(b)(c) në përputhje me kategorizimet që bëhen në ligjin Nr.10307, datë 22.7.2010 “Për arsimin e lartë në Republikën e Shqipërisë” të ndryshuar do të mbulojnë çdonjërën nga degët e studimit në shkencat ekonomike, si kontabilitet, financë, administrim biznesi, ekonomiks apo të barasvlershme me to.
 5. Lista e notave (e noterizuar) për cdo diplomë;
 6. Dëshmi penaliteti;
 7. Marrëveshje e praktikës profesionale me kontratë me kohë të plotë tre vjeçare;
 8. Deklaratën noteriale që tregon se kandidati nuk ka asnjë marrëdhënie punësimi me punëdhënës të tjere, duke filluar nga që nga 01 Janar 2019;
 9. Kontratë individuale pune me drejtuesin e praktikës profesionale (bazuar në Kodin e Punës në RSH);
 10. Mandatin e pagesës për tarifën e aplikimit 4000 lek;
Numrat e llogarive bankare të IEKA-s :
Emertimi i llogarisë:                 Instituti i Ekspertëve Kontabël të Autorizuar
Pershkrimi:                              Tarifë aplikimi në praktikën profesionale 2019

Banka Kombetare Tregtare
Nr Llog: 402034661                 IBAN: AL30 2051 1021 0346 61CL OTCL ALLA1 Për Diplomën Bachelor dhe Master lëshuar nga Fakultetet e huaja duhet të dorëzohet edhe vërtetimi për njohjen nga Ministria e Arsimit Sportit dhe Rinisë.Njoftim: Lista emërore e kandidatëve për "Auditues Ligjor’’

Njoftim: Mbi Kurikulën e Profesionit të Audituesit Ligjor
Këshilli Drejtues i Institutit të Ekspertëve Kontabel të Autorizuar (IEKA) me Vendim Nr 37 datë 20.09.2017 miratoi Kurikulën e Profesionit të Audituesit Ligjor propozuar nga projekti  i  BB.
Zhvillimi i moduleve profesionale për Auditues Ligjor është e ndarë ne tre nivele.
Per me teper klikoni ketu.

Njoftim: Mbledhja e Keshillit Drejtues - Gusht 2016
Në datën 2 gusht 2016 u zhvillua mbledhja e Këshillit Drejtues të IEKAs gjatë të cilës u vendos: 
Lexo vendimin mbi ndryshimet e kontratave te punes se stazhit 
Lexo vendimin mbi pranimin e kerkesave per stazh 2016

Njoftim: Vendim i Keshillit Drejtues  Nr 63 dt 27.12.2013 pagesat minimale mujore (bruto) per 3 tipet e marreveshjes